Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljø

Generel information

Internationale tiltag

En fjerdedel af det danske energiforbrug i år 2004 dækkedes af naturgas, som produceres i den danske del af Nordsøen. Naturgas spiller derfor en væsentlig rolle i den danske energi- og miljøpolitik, både med hensyn til forsyningssikkerhed og med hensyn til opfyldelse af de internationale miljøforpligtelser, hvor øget brug af både vedvarende energi og naturgas indgår som vigtige elementer.

Selv om både vedvarende energi og atomkraft dækker en betydelig del af det globale energiforbrug, så er anvendelsen af fossile brændsler en forudsætning for den levestandard, vi har i dag, og fossile brændsler dækker ca. tre fjerdedele af verdens energiforbrug.

Med brugen af fossile brændsler følger især luftforurening, som både giver lokale, regionale og globale påvirkninger. Omfanget af påvirkninger afhænger af såvel brændsel som af anvendelsesteknologi.Internationale tiltag

I international sammenhæng er der de sidste år gjort flere tiltag for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Klimakonventionen, som blev underskrevet af 154 lande under Rio-konferencen i 1992, og som trådte i kraft i 1994, har som målsætning at stabilisere udledningen af drivhusgasser i 2000 på niveauet fra 1990.

Kyoto-protokollen fra 1997 indeholder en aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser, således at niveauet i 2008-2012 i gennemsnit er 5 % lavere end i 1990. Selv hvis den aftalte reduktion gennemføres, vil koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren fortsat stige.

En stabilisering af CO2-koncentrationen i atmosfæren vil kræve en reduktion af udledningerne på 50-70 %, hvilket på nuværende tidspunkt må betragtes som urealistisk.

Inden for rammerne af ECE1-konventionen om grænseoverskridende luftforurening, som har været i kraft siden 1983, er der indtil videre vedtaget syv protokoller, bl.a. om udledning af kvælstofoxider, flygtige organiske forbindelser, svovldioxid, svært nedbrydelige organiske forbindelser og tungmetaller.

Protokollerne indeholder aftaler om væsentlige reduktioner, der oftest er baseret på anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. Det må forventes, at kravene vil skærpes i fremtiden, og vil tage udgangspunkt i naturens tålegrænser.

De underliggende sider uddyber natrugassens miljøpåvirkninger og giver derved et overblik over naturgasanvendelsens miljøbelastning.

Danmark har desuden tilsluttet sig det såkaldte NEC direktiv (direktiv 2001/81/EF) om begrænsning af emissioner. Efter direktivet skal Danmark i år 2010 respektere emissionskvoter for SO2, NOx, VOC (Volatile Organic Compounds) og NH3.

I overensstemmelse med NEC direktivet skal medlemsstaterne inden, den 31. december hvert år rapportere deres nationale emissionsopgørelser og deres emissionsprognoser for 2010 til Kommissionen og det Europæiske Miljø Agentur (EEA). Endvidere skal landene informere Kommissionen om programmer til stadig reduktion af de nationale emissioner med det mål at opfylde emissionslofterne i direktivet såvel som information om allerede vedtagne og planlagte tiltag.

 

 

1 ECE: FN's økonomiske kommision for Europa.

Handlinger tilknyttet webside
« maj 2018 »
maj
mantironstorfrelørsøn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031